00254-2018-0029

BG-Рудозем:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България 15, За: Красимира Боюклиева-Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 089 9911212, E-mail: ob.rudozem@gmai.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 433 от 09.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00254-2018-0029
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е извършване на строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, който включва четири обекта: - Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска” - Обект № 2 „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951” - Обект № 3 „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед”. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на: • Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; • Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; • Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. • Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. Подробно описание се съдържа в приложената към документация Техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 27 от 08.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СТРОЙНОРМ ЕООД, р-н Триадица, ул. Доспат №54, ап.3, България 1463, София, Тел.: 089 8572922, E-mail: stroynorm@abv.bg, Факс: 02 8510046

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, който включва четири обекта: - Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска” - Обект № 2 „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951” - Обект № 3 „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед”. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.04.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
51500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
51500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срокът за изпълнение на дейностите по поръчката е съобразен с периода за изпълнение на строителните дейности за съответния обект и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка за обектите и приключва с въвеждане в експлоатация на съответния обект, съгласно предвидения в Република България ред.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Румен Венциславов Пехливанов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Рудозем