01271-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж. Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР19-РД93-7 от 21.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2019-0028
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: за І-ва обособена позиция:Дейностите включват преработка на проект с отделяне на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.1 от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. ІІ-ра обособена позиция: Дейностите включват упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.2. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. IIІ-та обособена позиция: Дейностите включват осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната.Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.3. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция по настоящата поръчка.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР20-ДГ55-19 от 26.05.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БИЛД ДИНАМИК ЕООД, бул. Христо Ботев 151, България 1202, София, Тел.: 08 98611836, E-mail: build_dinamik@mail.bg, Факс: 08 98611836

Интернет адрес/и:

URL: www.builddinamik.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции, а именно: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ "Найден Геров".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

95

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1217250 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е унищожен

ІV.1) Дата на приключване

30.11.2021 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Поради декларираната от Изпълнителя невъзможност за изпълнение на Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г., договорът се разваля на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл.87 - чл.88 от Закона за задълженията и договорите и чл.24, т.3 от Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 0
Причини за забавянето: Поради декларираната от Изпълнителя невъзможност за изпълнение на Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г., договорът се разваля на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл.87 - чл.88 от Закона за задълженията и договорите и чл.24, т.3 от Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Поради декларираната от Изпълнителя невъзможност за изпълнение на Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г., договорът се разваля на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл.87 - чл.88 от Закона за задълженията и договорите и чл.24, т.3 от Договор № РСР20-ДГ55-19/ 26.05.2020г. с подписан Споразумителен протокол № РСР20-ДГ55-19(1)/30.11.2021г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.12.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Кмет на СО-район "Сердика"