Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695146

BG411, Национален статистически институт, ул. Панайот Волов № 2, За: Филип Филипов, България 1038, София, Тел.: 00359 29857720, E-mail: FFilipov@NSI.bg, Факс: 00359 29857225

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nsi.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsi.bg/bg/node/11531/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национален статистически институт.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-08-101 от 15.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ-98 ООД, ул. Христо Смирненски № 53, България 1184, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Интернет адрес/и:

URL: https://roel-98.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национален статистически институт.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

5

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3206 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3206 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Цветан Маринов Нанов
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на НСИ