00610-2020-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, За: Стефка Добрева, България 1000, София, Тел.: 02 9492939, E-mail: sdobreva@crc.bg, Факс: 02 9492939

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.crc.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 206 от 04.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00610-2020-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 03-08-62 от 15.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Инфосистемс Интернешънъл ЕАД, р-н Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53 Б, Мандарин офис, център, партер, България 1407, София, Тел.: 02 9676799, E-mail: office@infosys.bg, Факс: 02 29676799

Интернет адрес/и:

URL: www.infosys.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
161500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.09.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
161500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иван Цветков Димитров
VII.2)
Длъжност: Председател на КРС