01389-2019-0009

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 0882 693620, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 20 от 16.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2019-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Касае се за доставка чрез покупка по предварителна заявка на Възложителя, на автомобилни гуми разпределени на 5 обособени позиции съобразно размера и предназначението си, за период от 1 (една) година, необходими за осъществяване на дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна. Характеристиките на доставяните автомобилни гуми са подробно описани в Техническата спецификация към документацията.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 47 от 22.05.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Дийома ЕООД, ул. Плиска № 13, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 510540, E-mail: autoservice.diyoma@gmail.com, Факс: 052 510764

Интернет адрес/и:

URL: https://dioma-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна по обособени позиции " за Обособена позиция № 2 - Доставка на външни автомобилни гуми с размер - 11-R 22.5

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
70250 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.08.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 38% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Прогнозната стойност посочена от Възложителя за Обособена позиция № 2 е крайна и не може да бъде надвишавана, както и че Възложителят не се задължава да изчерпа стойността и.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
26394 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тодор Георгиев Докимов
VII.2)
Длъжност: Зам. председател на СД, пълном. № 5914/18.10.2021г.