Версия за печат

00309-2020-0003

BG-Гулянци:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413691

BG314, Община Гулянци, ул. Васил Левски 32, За: Адриян Апостолов, България 5960, Гулянци, Тел.: 00359 65612171, E-mail: adrian_apostolov72@abv.bg, Факс: 00359 65612171

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gulyantsi.net.

Адрес на профила на купувача (URL): https://gulyantsi.bg/bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-165 от 11.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00309-2020-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, достъпни в профила на купувача на община Гулянци.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 27 от 28.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG314, НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ, ж.к. Сторгозия, бл.22, вх.Г, ет.1, ап.3, България 5800, Плевен, Тел.: 00359 889217778, E-mail: nitov_engineering@abv.bg, Факс: 00359 889217778

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, достъпни в профила на купувача на община Гулянци.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

175

ІII.7) Стойност, посочена в договора
389499.86 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

11.10.2021 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

С писмо до община Гулянци, вх.№5300-298/07.10.2021г., »Нитов инженеринг» ЕООД – изпълнител по Договор за строителство №27/28.08.2020г., посочва, че към настоящия момент не е започнало изпълнението на договора, тъй като следвало да преминат съгласувателните процедури съобразно правилата на ДФЗ-РА, от където е финансирането за изпълнението на договора. Поради драстичното поскъпване на строителните материали от началото на 2021г., себестойността на обекта ще превиши значително сумата по сключения договор за СМР, което в бъдеще ще доведе до санкции за дружеството от контролните органи на НАП, които могат да го счетат за "отклонение от данъчно облагане", в нарушение на чл.16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и да се приложи чл. 27, ал. 1 от ЗДДС. Ето защо отправя искане по взаимно съгласие да бъде прекратен Договор №27/28.08.2020г. с предмет: „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен”, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Договора.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Лъчезар Петков Яков
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Гулянци