01389-2019-0002

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 088 2693620, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 5 от 04.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставкa на резервни части и материали за ремонт на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12” и ,,URBINO 18” за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД- гр. Варна по 10 обособени позиции. Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 21/2020 от 02.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ХЕР 1 ЕООД, ул. поп Ангел Чолаков № 68, България 4230, гр. Асеновград, Тел.: 052 511155, E-mail: her1eood@abv.bg, Факс: 052 511050

Интернет адрес/и:

URL: https://her1.bg/kontakti-varna.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 8 Доставка на резервни части за отоплителна система.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
25000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 89% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
22290 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Злати Петров Златев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор