Версия за печат

00740-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 41 от 20.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Понастоящем контролните измервания на емисии на вредни вещества, изпускани от обекти с неподвижни източници се извършват от екипи на ЦЛ - София и РЛ-Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. През 2014 год. чрез финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.” бяха закупени и доставени 3 броя нови МАС за извършване на измервания на емисии /РЛ-Варна, Русе и Стара Загора/ и 4 броя системи за набиране на прах в емисии /ЦЛ - София и РЛ-Варна, Русе и Стара Загора/. Във връзка с изпълнение на изискванията на стандарти: БДС ISO 9096:2017 “Емисии от стационарни източници. Ръчно определяне на масовата концентрация на прахови частици”; БДС ЕN 14790:2017 “Емисии от стационарни източници. Определяне на водни пари в тръбопроводи. Стандартен референтен метод”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3860 от 08.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛАБЕКСПЕРТ ООД, бул. Ботевградско шосе №268, България 1839, София, Тел.: 00359 28750221, E-mail: sales@labexpert.bg, Факс: 00359 28750221

Интернет адрес/и:

URL: www.labexpert.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на спомагателно оборудване за параметри на газови потоци, изокинетични системи за прах и обогреваеми сонди за проби прах

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
48600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок за изпълнение на договора; Преди промяната: "Срокът на настоящия договор е 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на настоящия договор"; След промяната: "Срокът на настоящия договор е 6 (шест) месеца, считано от дата- 08.06.2020г."; Правно основание: чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
48600 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор