Версия за печат

00334-2016-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Цветелина Първанова, България 1202, София, Тел.: 02 98594430, E-mail: Tsvetelina.Parvanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-190 от 13.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2016-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за 3 обекта на Митница Бургас“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 00334-2016-0015 (32-122966) от 21.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Водоснабдяване и канализация ЕАД, ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, България 8000, Бургас, Тел.: 0700 17177, E-mail: office@vik-burgas.com, Факс: 0700 17177

Интернет адрес/и:

URL: https://www.vik-burgas.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас – ул. „Александър Батенберг” № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър - ул. „Мена” № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол - ул. "Крайморска" № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17896.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III. 7 Стойност, посочена в договора е записано 0.01, тъй като договорът не съдържа обща стойност, а за изразходеното количество консумирана вода, отведените и пречистени води се заплащат по действащи цени в периода на потреблението.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-650/32-153956/17.05.2021 г.