Версия за печат

00334-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Цветелина Първанова, България 1202, София, Тел.: 02 98594430, E-mail: Tsvetelina.Parvanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-416 от 31.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани с дейности включени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно: инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция "Митници" до обслужващата банка. Предметът на поръчката е разделен на 12 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична – ГКПП Калотина“ - веднъж седмично, при необходимост от допълнително инкасиране - само по предварителна заявка, до обслужващата банка – Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2; - Обособена позиция № 2: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Оряхово Ферибот“ - два пъти седмично, като се доставят до клон на обслужващата банка - УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. Кирил и Методий № 1; - Обособена позиция № 3: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Дунав мост 2 „Видин – Калафат“ - три пъти седмично, до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3; - Обособена позиция № 4: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак“ - четири пъти месечно, до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2; - Обособена позиция № 5: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Дунав мост“ - всеки работен ден до Банка ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4; - Обособена позиция № 6: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Силистра“ - всеки работен ден, до Банка ДСК АД, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 50; - Обособена позиция № 7: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Златоград“ - два пъти в седмицата до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. България № 51; - Обособена позиция № 8: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Маказа“ - два пъти в седмицата до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст.Караджа” бл. Рила – 3; - Обособена позиция № 9: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Гоце Делчев“ - един път седмично, до клон на Уникредит Булбанк - гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11; - Обособена позиция № 10: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Кулата" - пет пъти седмично до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48; - Обособена позиция № 11: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Златарево“ - един път седмично до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48 ; - Обособена позиция № 12: „Инкасиране,транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Гюешево“ - един път седмично до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-345464 от 07.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДСК-Транс Секюрити ЕАД, район Илинден, ж.к. Разсадника, бл. 129-130, България 1202, София, Тел.: 0889 801540, E-mail: victor.vasilev@dsktranssecurity.bg, Факс: 02 4197453

Интернет адрес/и:

URL: www.dsktranssecurity.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договорът е сключен по Обособена позиция № 5 „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Дунав мост“. Предметът на договора включва предоставяне на услуги по инкасова дейност (охрана на ценни пратки и товари) от ГКПП Дунав мост до обслужващата банка на възложителя - ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4, всеки работен ден от седмицата като при невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: С допълнително споразумение с рег. № 32-362203 от 08.12.2020 г. е променен срокът на договора, уговорен в чл. 5.; Преди промяната: Срокът за изпълнение на Услугите е 36 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.; След промяната: Срокът за изпълнение на Услугите е не повече от 42 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до сключване на нов договор по процедура със същия предмет, което от двете обстоялтества настъпи първо.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10704 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III. 7 Стойност, посочена в договора е записано 0.01, тъй като договорът не съдържа обща стойност, а за изпълнените услуги се заплаща на база единични цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-650/32-153956/17.05.2021 г.