Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Магдалена Иванова, България 1202, София, Тел.: 02 98594317, E-mail: magdalena.i.ivanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р - 464 от 01.10.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2015-0041
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-274607 от 18.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СИЕНСИС АД, ж.к. Бели брези, ул. Лерин No 44-46, България 1680, София, Тел.: 02 9583036, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02 9583036

Интернет адрес/и:

URL: www.cnsys.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка и хардуерна поддръжка на лицензи за софтуера за анализ на мрежов трафик и предотвратяване на пробиви в сигурността за Cisco ASA5545-X устройства за мрежова сигурност в Агенция "Митници". Предметът на договора включва доставка на лицензи за 2 броя защитни стени Cisco ASA5545-X, лицензи за 4 устройства Cisco ASA5545-X и 4 броя дискове (по 2 за всяко устройство за сигурност).

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

38

ІII.7) Стойност, посочена в договора
56555 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
56555 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
VII.2)
Длъжност: Началник на отдел "Обществени поръчки" в Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № ЗАМ-1060/32-243587/29.07.2021 г.