Версия за печат

00334-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Георги Сава Раковски № 47, За: Мариана Митева, България 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р -416 от 31.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани с дейности, включени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно: инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция "Митници" до обслужващата банка. Предметът на поръчката е разделен на 12 обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-345369 от 07.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДСК-Транс Секюрити ЕАД, район Илинден, ж.к. Разсадника, бл. 129-130, България 1202, София, Тел.: 0889 801540, E-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg, Факс: 02 8010421

Интернет адрес/и:

URL: www.dsktranssecurity.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак“ Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва последователно (общо, в един ден) от два обекта на Възложителя – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2 четири пъти в месеца.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
.1 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: С Допълнително споразумение 32-362228/08.12.2020 е променен срокът на договора; Преди промяната: Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 36 (месеца), считано от датата на влизане в сила на договора. ; След промяната: Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е не повече от 42 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до сключване на нов договор по процедурата със същия предмет, което от двете обстоятелства настъпи първо. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13002 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III. 7 Стойност, посочена в договора е записано 0.1, тъй като договорът не съдържа обща стойност, а за изпълнените услуги се заплаща на база единични цени.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници" и длъж. лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № - 650/17.05.2021 г.