Версия за печат

00210-2019-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко 6, За: Светлана Дичева, България 1000, София, Тел.: 02 9492370, E-mail: sdicheva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.minfin.bg/bg/procurement/191.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 14 от 28.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 39 от 13.05.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Контракс АД, ж.к. Изток, ул. Тинтява № 13, България 1113, София, Тел.: 02 960977, E-mail: office@kontrax.bg, Факс: 02 9609797

Интернет адрес/и:

URL: www.kontrax.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7181.92 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7181.92 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Бойков Дойчинов
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-10217/25.06.2021 г. на Председателя на ДАЕУ