Версия за печат

00276-2020-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-10-1 от 20.03.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2020-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Централизирано изпращане на SMS през WEB базирано приложение и/или HTTP (GET или POST) връзка до абонати на всички мобилни оператори в България съгласно техническите спецификации на Възложителя.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 131 от 13.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Мобика ООД, ул. Черни Лом №10, етаж 5, България 1233, София, Тел.: 0359 876707071, E-mail: support@mobika.bg, Факс: 0359 878965000

Интернет адрес/и:

URL: https://mobica.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Централизирано изпращане на SMS през WEB базирано приложение и/или HTTP (GET или POST) връзка до абонати на всички мобилни оператори в България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
140000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.99% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
139999.89 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ
VII.2)
Длъжност: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД