Версия за печат

00210-2019-0012

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, главен юрисконсулт в дирекция ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/296.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ДАЕУ-17532 от 16.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 16 от 24.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, ПЕТРОЛ АД, Хотел Ловеч, ул. Търговска 12, България 5500, Ловеч, Тел.: 02 9690378, E-mail: office@petrol.bg, Факс: 02 9690297

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.01.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
250000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: С Допълнително споразумение 1 от 29.01.21 се променя чл. 9, ал. 3 от договора - срок за изпълнение на договора; Преди промяната: от датата на влизане в сила на договора до 31.01.2021 г., или до изчерпване на осигурения финансов ресурс, което от двете настъпи първо по време; След промяната: от датата на влизане в сила на договора до 31.05.2021 г., или до изчерпване на финансовия ресурс, или до сключване на нов договор със същия предмет, въз основа на сключено ново рамково споразумение; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
169589.56 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Датата на приключване на договора в т. IV.1) представлява датата, на която е извършено последното дължимо плащане.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Бойков Дойчинов
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление", Възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-10217/25.06.2021 г.