Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Мариана Митева, България 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за Агенция „Митници“. Поръчката обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности за нуждите на Агенция "Митници". Всички артикули (293 броя) са описани в образец № 2.1. към Техническото предложение.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-354257 от 02.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Офис Консумативи ООД, ул. Кукленско шосе № 6А, България 4000, Пловдив, Тел.: 08 98660730, E-mail: stoianov@okoffice.bg, Факс: 08 98660730

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на канцеларски материали за Агенция „Митници“. Поръчката обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности за нуждите на Агенция "Митници". Всички артикули (293 броя) са описани в образец № 2.1. към Техническото предложение.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.12.2020 г. 

Крайна дата

01.06.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
220649.87 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

25.05.2021 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Договорът е прекратен с Допълнително споразумение, рег. № 32-91294/19.03.2021 г. по взаимно съгласие, на основание чл. 24, ал. 2 от договора.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21609.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведена процедура в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с рег. № 32-245137/21.08.2020 г. за участие във вътрешен конкурентен избор за изпълнител за „Доставка на канцеларски материали за Агенция „Митници“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР – 5/02.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки - СЕВОП, на ЦОП. За целите на предоставяне на настоящата информация, договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от датата, на която е извършено последното плащане. Всички заявки, до момента на прекратяване на договора са изпълнени в пълен обем.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници" и дл. лице по чл. 7, ал. 1, от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-650/17.05.2021 г.