Версия за печат

00334-2017-0037

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Цветелина Първанова, България 1202, София, Тел.: 02 98594430, E-mail: Tsvetelina.Parvanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-692 от 17.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2017-0037
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници” със седем обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“; - Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“; - Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“; - Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“; - Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“; - Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“; - Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“. Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-145125 от 22.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ГРАНД МОБИЛ ЕООД, район Одесос, ж.к. Победа № 8, вх. А, ет. 3, ап. 27, България 9000, Варна, Тел.: 052 960490, E-mail: gmobil@abv.bg, Факс: 052 960490

Интернет адрес/и:

URL: http://grand-mobil.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора е „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“ (Oбособена позиция № 7) и обхваща изпълнението на следните дейности: - техническо обслужване; - диагностика на автомобилите; - доставка на резервни части, принадлежности и консумативи, необходими за извършване на ремонт или техническо обслужване; - извършване на ремонт.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.05.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
38 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III. 7 "Стойност, посочена в договора" е записано 0.01, тъй като договорът не съдържа обща стойност, а за изпълнените услуги се заплаща на база единични цени.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-650/32-153956/17.05.2021 г.