Версия за печат

00115-2019-0029

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Албена Добрева - главен експерт отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/492/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-2511 от 22.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0029
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-93 от 21.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ОПАКОВКА БГ ООД, Район р-н Кремиковци; Квартал Враждебна; ул. 68 4, България 1839, София, Тел.: 082 0899284018, E-mail: nikolov@bcproject-bg.com, Факс: 082 0899284018

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
123395 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

12.05.2021 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № ЗОП-93 от 21.11.2019г. на основание чл.20, ал.1, т.2 от същия.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
78617.15 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Енчо Илиев Енчев
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет при Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Русе