01474-2020-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175263817

BG411, Комисия за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Българската народна армия, ул. Врабча №1, За: С. Мутафчийска, България 1000, София, Тел.: 02 8004541, E-mail: s.stoilova@comdos.bg, Факс: 02 8004500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.comdos.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop/p/openPost/4958.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 494 от 10.01.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01474-2020-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА НА НЕТНО КОЛИЧЕСТВО АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, В ОБЕКТИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 609 от 16.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ №6, ЕТ. 7, ОФИС 703, България 1324, София, Тел.: 02 882482573, E-mail: sales@etebg.eu, Факс: 02 24232955

Интернет адрес/и:

URL: www.office@energysypply-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като координатор на балансираща група приема да извършва доставка на прогнозни количества нетна активна електрическа енергия, както следва: 1.1. на обект на КРДОПБГДСРСБНА, находящ се гр. Банкя, кв. Михайлово – прогнозно количество нетна активна електрическа енергия за средно напрежение – 850 MWh; 1.2. на обект на КРДОПБГДСРСБНА, находящ се в гр. София, ул. Врабча № 1 - прогнозно количество нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение – 150 MWh.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
106010 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.05.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 80.46% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
85293.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Последното плащане по договора е в размер на 6480.71 лева без ДДС, извършено на 13.05.2021г. по фактура №0000002310/30.04.2021г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Евтим Костадинов Костадинов
VII.2)
Длъжност: Председател на КРДОПБГДСРСБНА