00334-2015-0037

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Магдалена Иванова, България 1202, София, Тел.: 02 98594317, E-mail: magdalena.i.ivanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-458 от 30.09.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2015-0037
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом” № 40, ет. 2, гр. Разград.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-101101 от 12.04.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG324, Топлофикация - Разград АД, ул. Черна, България 7200, Разград, Тел.: 084 626832, E-mail: toplo_rz@overgas.bg, Факс: 084 626832

Интернет адрес/и:

URL: https://toplo-razgrad.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом” № 40, ет. 2, гр. Разград.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8435.97 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Сключеният договор не съдържа обща стойност, тъй като стойността му зависи от реалното потребление на топлинна енергия през периода на действие на договора, поради което с цел валидиране на обявлението в т. III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри) е посоченa стойност 0.01 лв. без ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Дарина Нейчева Колева
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "ФУСОП" в Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № ЗАМ-1412/32-272275/17.09.2020 г.