Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOPO-2020-023.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставката на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната при условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. от Централния орган за поръчки.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 12-95 от 11.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766843, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

23.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
43290.63 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 27
Причини за забавянето: Забавени доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до крайни получатели, посочени в чл.7, приложения №3, №4 и №5 от договора, както следва: - с 6 (шест) ден, на стойност 48,96 лв. без ДДС; - с 12 (дванадесет) дни, на стойност 662,87 лв. без ДДС; - с 27 (двадесет и седем) дни, на стойност 975,00 лв. без ДДС.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 55.19% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не са доставени частично от договорени артикули, както следва (номер на артикула в РС): [Блк-001], [Блк-002], [Блк-004], [Блк-005], [Блк-012], [Блк-014], [Блк-015], [Блк-016], [Блк-018], [Блк-019], [Блк-020], [Блк-021], [Блк-022], [Блк-024], [Блк-026], [Блк-033], [Блк-034], [Блк-035], [Блк-036], [Блк-037], [Блк-039], [Блк-040], [Блк-041], [Блк-046], [Блк-050], [Блк-053], [Блк-054], [Блк-МО-001], [Блк-МО-002], [Блк-МО-003], [Блк-МО-005], [Блк-МО-006], [Блк-МО-007], [Блк-МО-008], [Плк-001], [Плк-002], [Плк-004], [Плк-009], [Плк-010], [Плк-011], [Плк-012], [Плк-014], [Плк-015], [Плк-015.1], [Плк-017], [Плк-018], [Плк-019], [Плк-020.1], [Плк-020.2], [Плк-020.3], [Плк-021], [Плк-023], [Плк-024], [Плк-025], [Плк-029], [Плк-040], [Плк-041], [Плк-046], [Плк-048.1], [Плк-049.1], [Плк-050], [Плк-051] и [Плк-052].
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24055.11 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1653.25 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: За забавените доставки до крайни получатели по договора, на Изпълнителя са начислени неустойки, както следва: - за 6 (шест) дни забавяне (6 х 2%=0,12), на стойност 48,96 лв. без ДДС – неустойка от 5,88 лв.; - за 12 (дванадесет) дни забавяне (12 х 2%=0,24), на стойност 662,87 лв. без ДДС – неустойка от 159,09 лв.; - за 27 (двадесет и седем) дни забавяне (27 х 2%=0,54), на стойност 975,00 лв. без ДДС – неустойка от 526,50 лв. Неустойката от 691,47 лв. е начислена съгласно чл.21 от договора: „При забава на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС“. За недоставените артикули (посочени в т. IV.5 от настоящото обявление) до крайни получатели по договора е начислена неустойка в размер на 961,78 лв., съгласно чл. 20 „Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС“.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова
VII.2)
Длъжност: директор на дирекция "Обществени поръчки в отбраната", упълномощен с МЗ № ОХ-201/02.03.2020 г.