Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOPO-2020-022.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставката на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за Министерството на отбраната при условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-7/03.06.2020 г. от Централния орган за поръчки.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 11-4 от 09.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766843, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9766896

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

23.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15940.91 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 20.15% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Частично не са доставени 16 от договорените артикули до 14 крайни получатели (на 4 от крайни получатели не са извършени доставки). Недоставените артикули са: [Хрт-008], [Хрт-009], [Хрт-010], [Хрт-013], [Хрт-025], [Хрт-026], [Хрт-031], [Хрт-032], [Хрт-033], [Хрт-037], [Хрт-038], [Хрт-040], [Хрт-041], [Хрт-042], [Хрт-046] и [Хрт-055] на обща стойност 12728,03 лв. без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3212.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 640.85 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: За недоставени артикули до крайни получатели по договора, Изпълнителят е внесъл неустойката, съгласно чл.20 от договора: „Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС“.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова
VII.2)
Длъжност: директор на дирекция "Обществени поръчки в отбраната", упълномощен с МЗ № ОХ-201/02.03.2020 г.