00974-2019-0005

BG-Видин:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 601071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=9857.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 296 от 20.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00974-2019-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за срок от една година.Предмета на поръчката включва 2 ( две) обособени позиции, както следва : ОП1 - Избор на доставчик на ел.енергия средно напрежение и координатор на балансираща група и ОП 2 Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 7 от 20.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, пл.Позитано 2 ет.7 офис 7, България 1000, София, Тел.: 02 8959146, E-mail: office@cez-trade.bg, Факс: 02 8959146

Интернет адрес/и:

URL: www.cez-trade.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
245447 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
380609.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инжГеорги Владимиров Владов
VII.2)
Длъжност: Управител