Версия за печат

00115-2018-0009

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Моника Петрова - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/357/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-293 от 06.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор за обект „I етап „ВИП сектор (ложа) над тунела за влизане на Градски стадион, стълбище и тоалетни към него, както и част от основите на южен сектор”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-35 от 29.03.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, НОРД ПЛАН ООД, пл. Д-р Мустаков 2, България 7000, Русе, Тел.: 082 827081, E-mail: office@nordplan.bg, Факс: 082 827086

Интернет адрес/и:

URL: http://aspekt.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на Градски стадион – I етап „ВИП сектор (ложа) над тунела за влизане на Градски стадион

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2916.16 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
VII.2)
Длъжност: Зам.-кмет на Община Русе, действаща в качеството си на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №РД-01-1685/01.07.2020 г. на Кмета на Община Русе