Версия за печат

00115-2019-0019

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Камен Христов - отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/472/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1837 от 19.06.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0019
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

I. Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и инвеститорски контрол и изготвяне на оценка на съответствието (при необходимост) по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2: Обособена позиция 9: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на бул. "Липник", гр. Русе Забележка: Обособена позиция №9 е под условие при осигурено финансиране, като изпълнението на обекта включен в нея започва след получаване на писмено уведомление за осигурено финансиране (приходи от приватизация или други) и възлагателно писмо за начало на изпълнението на позицията;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-5 от 26.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG333, Аспект ООД, с. Нисово, ул. Св.Св. Кирил и Методий 5, България 7079, Русе, Тел.: 082 280120, E-mail: aspekt_kr@abv.bg, Факс: 082 280120

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на бул. "Липник", гр. Русе

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1750 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

31.03.2021 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

На основание чл.20а от ЗЗД, страните са изразили взаимното си съгласие за прекратяване на действието на договора, без финансови или други претенции една към друга.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Магдалина Илиева Илиева
VII.2)
Длъжност: Зам.-кмет на Община Русе, Възложител, съгласно Заповед №РД-01-1685/01.07.2020 г. на кмета на Община Русе