Версия за печат

00115-2019-0034

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Камен Христов - отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html%20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-3003 от 04.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0034
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово. На територията на депото са изградени: - 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства; - 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и - 2 броя клетки за опасни отпадъци. В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-11 от 19.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, Берус ООД, зад Хиподрума, България 7000, Русе, Тел.: 082 842143, E-mail: berus_ood@abv.bg, Факс: 082 842143

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
625000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
620431.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Димитър Йорданов Недев
VII.2)
Длъжност: Зам.- Кмет на Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД–01–1685/01.07.2020 г. на Кмета на Община Русе