00115-2017-0018

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Моника Петрова - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/357/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1059 от 12.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2017-0018
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Упражняване на строителен надзор за обекти общинска собственост по обособени позиции“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-127 от 04.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, АСПЕКТ ООД, ул. „Борисова“, 41, бл. „П. Хитов“, партер, България 7000, Русе, Тел.: 08 2280120, E-mail: aspekt_kr@abv.bg, Факс: 08 2280120

Интернет адрес/и:

URL: http://aspekt.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на Градски стадион – I етап „ВИП сектор (ложа) над тунела за влизане на Градски стадион

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

18

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
15765.71 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
VII.2)
Длъжност: Зам.-кмет на Община Русе, действаща в качеството си на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №РД-01-1685/01.07.2020 г. на Кмета на Община Русе