01389-2019-0001

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 088 2693620, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 14.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на моторни масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции, както следва: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Масла, греси, смазочни материали и препарати за техническо обслужване на автобуси ,,Solaris”, модели: Urbino 12, Urbino 18, Urbino 12 Euro 6, Urbino 12 CNG и тролейбуси Skoda 26 TR – Solaris”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Моторни масла”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Течности за хидравлични трансмисии”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Масла за хидравлични системи”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Греси”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Препарати”.Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на стокова борса на сделки по покупка на стоки, възложени на довереника от доверителя чрез двустранно съгласувани спецификации, неразделна част от договора за борсово представителство, в пълно съответствие със Закона за стоковите борси и тържища, Закона за обществени поръчки и действащите правила на стоковата борса.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 224 от 06.03.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД, р-н Лозенец, ул. Златен рог № 20, България 1407, гр. София, Тел.: 02 9620110, E-mail: office@prista-oil.bg, Факс: 02 8689476

Интернет адрес/и:

URL: www.prista-oil.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Масла, греси, смазочни материали и препарати за техническо обслужване на автобуси; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Моторни масла”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Течности за хидравлични трансмисии”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Масла за хидравлични системи”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Греси”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Препарати”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
863390 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 38% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Посочената стойност е прогнозно за срока на действие на договора и за Купувача/Възложител не възниква задължение да заяви цялото количество за доставка.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
326998.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Злати Петров Златев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор