01158-2018-0024

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход Nо 69, За: Красимир Пешев - ръководител отдел Охрана, сигурност и защита на личните данни, България 1574, София, Тел.: 02 8079928;02 8079999, E-mail: k.peshev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/156.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-80 от 27.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0024
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1: РПЦ „Китка”, Област Варна - разположен на територия от 159 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Китка и с. Равно поле. Обектът е ограден с двойна ограда от бодлива тел и метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 2: РПЦ „Кичево”, Област Варна - разположен на територия от 28 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Кичево. Обектът е ограден с двойна ограда от метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 3: „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна - разположен на територия от 19 дка и е ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради на ремонтната база, складови помещения и пристан за катери на брега на канала. Обект № 4: Пристанищен терминал „Петрол“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, с площ 16 423 кв. м. На територията на обекта са разположени със съответните им елементи: ЖП естакада; ограда с оградна мрежа; офис контейнер; Съоръжение Пирс № 1; Съоръжение Пирс № 2; Съоръжение Пирс № 3. Обект № 5: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка, с дължина 400 м. от фар Шабла по направление изток навътре в Черно море и находящо се на около 5 км. източно от гр. Шабла, индивидуализирано съгласно геодезическа снимка от 27.08.2012 г. с координати на граничните точки от № 1 до № 13. Обект № 6: Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - включва територия с площ 29 294 кв.м - I-ви участък на пристанищния терминал и територия с площ 87 804 кв. м - II-ри участък на пристанищния терминал, като районът е ограден. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради и съоръжения публична държавна собственост. Обект № 7: Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, с площ 65 097 кв. м., ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени 18 бр. сгради публична държавна собственост. Достъпът до обекта се осъществява през КПП и автоматизиран портал.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 70 от 29.11.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД, бул. „Съединение“ № 25, България 7000, Русе, Тел.: 02 8079999, E-mail: agency_shtit@abv.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

URL: https://www.shtitsecurity.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Oрганизиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП "Пристанищна инфраструктура"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
852000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.02.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Считано от 01.01.2019 г. чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Договора се изменят.; Преди промяната: Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 852 000,00 (осемстотин петдесет и две хиляди) лева без ДДС и 1 022 400,00 (един милион двадесет и две хиляди и четиристотин) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), при определена цена за месец 35 500,00 (тридесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващо Приложение № 3. Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор на равни месечни вноски, всяка в размер на (тридесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.; След промяната: Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 935 496,00 лева без ДДС и 1 222 595,20 лева с ДДС, при определена цена за месец 38 979,00 лева без ДДС. Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор на равни месечни вноски, всяка в размер на 38 979,00 лева без ДДС, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В чл. 51, ал. 2 от договора е уговорена възможността, в случай на промяна, възникнала по време на изпълнение на договора, на определения за страната размер на минимална работна заплата, дължимата цена по чл. 7, ал. 1 да бъде изменена в съответствие с нормативно определения размер с подписването на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тази възможност за промяна е предвидена и в документацията за обществената поръчка (т. 2 от Поканата за представяне на оферта за участие в преговорите, утвърдена с Решение № РД-09-80/27.09.2018 г. на възложителя за откриване на процедурата); С Постановление № 320 от 20.12.2018 г. на Министерски съвет на РБ е определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 560 лв. за пълен работен месец, считано от 01.01.2019 г.
Променено условие: Считано от 01.01.2020 г. чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Договора се изменят.; Преди промяната: Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 852 000,00 (осемстотин петдесет и две хиляди) лева без ДДС и 1 022 400,00 (един милион двадесет и две хиляди и четиристотин) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), при определена цена за месец 35 500,00 (тридесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващо Приложение № 3. Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор на равни месечни вноски, всяка в размер на (тридесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.; След промяната: Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 1 019 035,79 лева без ДДС и 1 222 842,95 лева с ДДС, при определена цена за месец 42 459, 89 лева без ДДС. Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор на равни месечни вноски, всяка в размер на 42 459, 89 лева без ДДС, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В чл. 51, ал. 2 от договора е уговорена възможността, в случай на промяна, възникнала по време на изпълнение на договора, на определения за страната размер на минимална работна заплата, дължимата цена по чл. 7, ал. 1 да бъде изменена в съответствие с нормативно определения размер с подписването на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тази възможност за промяна е предвидена и в документацията за обществената поръчка (т. 2 от Поканата за представяне на оферта за участие в преговорите, утвърдена с Решение № РД-09-80/27.09.2018 г. на възложителя за откриване на процедурата); С Постановление № 350 от 19.12.2019 г. на Министерски съвет на РБ е определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 610 лв. за пълен работен месец, считано от 01.01.2020 г.
Променено условие: Срокът на действие на договора се продължава.; Преди промяната: Съгласно чл. 5 от договора срокът за изпълнение на услугите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване на обектите, предмет на охраната. Изпълнението на договора е започнало на 01.12.2018 г., а уговореният срок на действие на Договора изтича на 01.12.2020 г.; ; След промяната: Страните се съгласяват срокът на действие на сключения помежду им Договор № 70 от 29.11.2018 г. да бъде продължен до сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, след проведена процедура по ЗОП, но за не повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на споразумението.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 4 от Договора той е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но за не повече от 2 години и 6 месеца, считано от дадата на сключването му.
Променено условие: Стойност на договора за месец януари 2021 г.; Преди промяната: Чл. 7 (5) В случай, че по време на изпълнение на Договора определеният за страната размер на минимална работна заплата бъде променен, договорената между възложителя и изпълнителя цена ще бъде изменена в съответствие с нормативно определения размер, с подписването на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съобразено и с условията, предвидени в чл. 5 от договора. ; След промяната: 1. За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за месец януари 2021 г. обща цена в размер на 45 245.18 лв. /четиридесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС и 54 294.22 лв. /петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по Договора въз основа на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечен отчет – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.; Правно основание: В чл. 51, ал. 2 от договора е уговорена възможността, в случай на промяна, възникнала по време на изпълнение на договора, на определения за страната размер на минимална работна заплата, дължимата цена по чл. 7, ал. 1 да бъде изменена в съответствие с нормативно определения размер с подписването на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тази възможност за промяна е предвидена и в документацията за обществената поръчка (т. 2 от Поканата за представяне на оферта за участие в преговорите, утвърдена с Решение № РД-09-80/27.09.2018 г. на възложителя за откриване на процедурата);С Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. на Министерски съвет на РБ е определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 650 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден, считано от 1 януари 2021 г.възможността за промяна в тези случаи е предвидена в документацията и договора, обхватът и естеството на настоящите изменения, както условията, при които се използват, не водят до промяна в предмета на поръчката.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 2
Причини за забавянето: Съгласно чл. 4 от договора той е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 2 (две) години и 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му. По силата на допълнително споразумение, подписано на 26.11.2020 г. страните се съгласяват срокът на действие на сключения помежду им Договор № 70 от 29.11.2018 г. да бъде продължен до сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, след проведена процедура по ЗОП, но за не повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на споразумението. Новият договор за възлагане обществена поръчка със същия предмет е сключен на 01.02.2021 г.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1058010.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор