Версия за печат

00115-2018-0050

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл.Свобода 6, За: Албена Добрева - главен експерт отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/436/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-3358 от 17.12.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2018-0050
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хардуер и софтуер по проекти по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудио системи (1 звукова система за фонова музика и 1 звукова система за ритуални чествания) за Пантеона на възрожденците в гр. Русе по проект по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-39 от 08.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ДАРТЕК ООД, бл. Ана Вентура вх.Д, България 7000, Русе, Тел.: 082 819999, E-mail: office@dartek.bg, Факс: 082 819999

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудио системи (1 звукова система за фонова музика и 1 звукова система за ритуални чествания) за Пантеона на възрожденците в гр. Русе по проект ROBG-424 „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
69100 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
69100 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Златомира Тодорова Стефанова
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет при Община Русе, в качеството й на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Русе.