Версия за печат

00334-2016-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Георги Сава Раковски № 47, За: Екатерина Митева, България 1202, София, Тел.: 02 98594539, E-mail: ekaterina.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р -197 от 13.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2016-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 00334-2016-0025 (32-236292) от 24.08.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG314, Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 25, България 5800, Плевен, Тел.: 06 4889850, E-mail: office@vik-pleven.com, Факс: 06 4889866

Интернет адрес/и:

URL: http://www.vik-pleven.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: МП Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.02.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
177.66 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
VII.2)
Длъжност: Началник на отдел Обществени поръчки в Агенция Митници и длъж. лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 347/32-78558 от 09.03.2021 г.