Версия за печат

00276-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: Д. Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-1-1 от 11.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Застраховка "Гражданска отговорност на водачите на моторни превозни средства, собственост на "Български пощи" ЕАД" и "Застраховка на лицата в превозните средства".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 148 от 20.06.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЗАД ОЗК Застраховане АД, Район Възраждане, ул. Света София № 7, България 1000, София, Тел.: 00359 9813122, E-mail: headoffice@ozk.bg, Факс: 00359 9814351

Интернет адрес/и:

URL: http://www.ozk.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Застраховка " Гражданска отговорност на водачите на моторни превозни средства, собственост на "Български пощи" ЕАД"и "Застраховка на лицата в превозните средства"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
240817.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.02.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Действието на дог.№148/20.06.17г. се удължава, считано от датата на изтичане му до сключване на договор по обществена поръчка с № 00276-2019-0016 в частта по Обособена позиция №1; Преди промяната: 160617.90 ; След промяната: 240817.90 ; Правно основание: чл.116, ал1, т.3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Сключен нов договор, след приключване на процес на обжалване.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
181226.68 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен изпълнителен директор