00276-2017-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Стефан Младенов №1, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-40-1 от 31.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции , за обособена позиция IV „Компютърни консумативи и периферия“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 155 от 08.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, Район Младост, бул. Цариградско шосе №139, България 1784, София, Тел.: 0359 882929474, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 0359 882929474

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на компютърни консумативи и периферия, съгласно техническите изисквания на Възложителя.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
23241.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.02.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 69.78% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят се е възползвал от правото си, съгласно чл.2, ал.2 от договора , да не възлага изпълниение на цялото количество или стойност на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16217.51 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 889.13 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Начислена неустойка в размер на 331,35 лв. поради забава в изпълнението на задълженията по договора; Начислена неустойка в размер на 557,78 лв. поради забава в изпълнението на задълженията по договора.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор