Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695146

BG411, Национален статистически институт, ул. Панайот Волов № 2, За: Филип Филипов, България 1038, София, Тел.: 00359 29857720, E-mail: FFilipov@NSI.bg, Факс: 00359 29857225

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nsi.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nsi.bg/bg/node/11531/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт по Рамково споразумение № СПОР-5.02.06.2020 г. на ЦОП, обществената поръчка е проведена по реда на чл. 82 ал. 3 от ЗОП


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-08-108 от 29.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД, ул. Кукленско шосе № 6, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32640177, E-mail: office_pl@okoffice.bg, Факс: 0359 32640149

Интернет адрес/и:

URL: www.okoffice.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
18042.3 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 28
Причини за забавянето: Логистични проблеми от страна на изпълнителя поради епидемичната обстановка.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16538.77 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1804.23 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава на изпълнението.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Цветан Маринов Нанов
VII.2)
Длъжност: главен секретар на НСИ