Версия за печат

00115-2019-0022

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Лилия Божанова - ст. юрисконсулт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 0359 082881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 0359 082834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruse-bg.eu/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/476/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-2054 от 09.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове" на Община Русе, финансиран в рамките на Договор №690699 по Програма "Хоризонт 2020".В рамките на настоящата обществена поръчка ще се направи количествено и качествено проучване на нагласите на населението относно възможността за закупуване на превозни документи чрез мобилно устройство. Необходимо е също така да се проучат и добри практики в други общини на територията на ЕС. Консултантът ще трябва да изготви и обосновано становище относно приложимостта на Закона за електронното управление и Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги относно закупуването на превозни до


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-82 от 21.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД, бул. Джеймс Баучер №71, България 1000, София, Тел.: 0359 29621025, E-mail: office@sigma-consulting.eu, Факс: 0359 29621025

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Консултантски услуги във връзка с разширяване на възможностите за закупуване на превозни документи за обществения транспорт в Община Русе чрез мобилно устройство”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност, посочена в договора
65000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
65000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Златомира Тодорова Стефанова
VII.2)
Длъжност: /Зам.-кмет при Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685/01.07.2020г. на Кмета на Община Русе./