Версия за печат

01139-2020-0005

BG-с. Георги Дамяново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320694

BG312, Кмет на община Георги Дамяново, публичен възложител на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, ул.Единадесета № 2, За: Радослав Найденов - зам.-кметна общ.Георги Дамяново, България 3470, с. Георги Дамяново, Тел.: 00359 95512220, E-mail: gd3470@mail.bg, Факс: 00359 95512340

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://georgidamyanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-2-zop/a2-0006313.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-7 от 20.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01139-2020-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново". Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДГ-6 от 30.07.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG313, СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ ЕООД, бул. Освобождение 21А, България 3060, криводол, Тел.: 00359 888493018, E-mail: stroitrl_krivodol@abv.bg, Факс: 00359 888493018

Интернет адрес/и:

URL: http://stroitel-krivodol.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново". Улиците, които ще бъдат ремонтирани са: ул. „Седма" и ул. „Девета" с. Каменна рикса, ул. „Втора" с. Дълги дел, ул. „Трета", ул. „Десета" и ул. „Петнадесета" с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

26.10.2020 г. 

Крайна дата

14.01.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
325445 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
325445 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Нина Пламенова Петкова
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Георги Дамяново