Версия за печат

00276-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: Д.Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-29-1 от 01.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 235 от 28.11.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Мениджмънт Бизнес Машин ООД, бул. Витоша №146, вх. Б, ет. 5, България 1463, София, Тел.: 00359 28051715, E-mail: sofia@mbm-bg.com, Факс: 00359 28051717

Интернет адрес/и:

URL: www.mbm-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.11.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
140000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 90% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Прогнозното количество на очакваният обем отпечатъци съгласно чл.1, ал.1 т.5 е по малък.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
126079.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен изпълнителен директор