01389-2019-0008

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 16 от 15.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2019-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Покупка на газозарядна станция – втора употреба, захранвана от тръбопровод, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 101/2019 от 18.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ФАЕНА ЕООД, бул. Янко Сакъзов № 3, ет. 2, ап. 2, България 1407, гр. София, Тел.: 087 9595959, E-mail: faena_eood@abv.bg, Факс: 02 9819290

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка чрез покупка на вече изградено и използващо се оборудване за газозарядна станция на природен газ, състоящо се от следните елементи: механичен компре-сор, резервоар за съхранение на газ, автоматичен дозатор (газоколонка) – 2 бр., изсушител, компресорно помещение.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
230000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

23.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
230000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обявлението по чл. 29, ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1, във връзка с разпоредбата на чл. 72 от ППЗОП - За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се взема предвид. Последно дължимо плащане към изпълнителя е наредено на 23.12.2020г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Злати Петров Златев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор