Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Николай Стайков, България 1000, София, Тел.: 02 9822581, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/6c5f3c90-b6f3-4116-9ab6-25a34d962d66/kancelarski-materiali-izpylnitelna-vlast.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" за нуждите на Министерство на вътрешните работи по Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. на ЦОП.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-70 от 17.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9766896

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" за нуждите на Министерство на вътрешните работи по Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. на ЦОП.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

15

ІII.7) Стойност, посочена в договора
29320.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

23.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 2; Преди промяната: Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност, но не по-късно от 14.12.2020 г.; След промяната: Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Променено условие: чл. 8; Преди промяната: Срокът за доставка на артикулите е до 15 (петнадесет) дни от подаване на заявката. ; След промяната: Срокът за доставка на артикулите е до 15 (петнадесет) дни от подаване на заявката, но не по-късно от 18.12.2020 г. включително; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 82.61% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Частично изпълнение на договорните количества и стоки поради невъзможност за доставки от трети страни.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
29066.16 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 254.94 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Частично изпълнение на договорните количества и стоки.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Георги Василев
VII.2)
Длъжност: За директор на Дирекция УССД-МВР, оправомощено длъжностно лице съгласно заповед № 8121з-1380/18.12.2020 г. на министъра на вътрешните работи