Версия за печат

00334-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Цветелина Първанова, България 1202, София, Тел.: 02 98594430, E-mail: Tsvetelina.Parvanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-416 от 31.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани с дейностти включени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно: инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция "Митници" до обслужващата банка. Предметът на поръчката е разделен на 12 обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-345360 от 07.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДСК-Транс Секюрити ЕАД, район Илинден, ж.к. Разсадника, бл. 129-130, България 1202, София, Тел.: 0889 801540, E-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg, Факс: 02 8010421

Интернет адрес/и:

URL: www.dsktranssecurity.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора включва предоставяне на услуги по инкасова дейност (охрана на ценни пратки и товари) от ГКПП Дунав мост 2 "Видин-Калафат" до обслужващата банка на възложителя, както следва: - при инкасо в делнични дни, пратката се доставя в клон/офис на обслужващата банка на същия ден; - при инкасо през почивните дни на седмицата, пратката се доставя в първия работен ден, следващ тези дни в офис или клон на обслужващата банка.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2966 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III. 7 Стойност, посочена в договора е записано 0.01, тъй като договорът не съдържа обща стойност, а за изпълнените услуги се заплаща на база единични цени.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ирена Велкова Стаменова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № ЗАМ-1138/32-201806/10.07.2019 г.