Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Николай Стайков, България 1000, София, Тел.: 02 9822581, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/331179ad-c8e1-49a1-8569-a3c0fad42dd0/blanki-plikove-izpylnitelna-vlast.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на вътрешните работи по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. на ЦОП.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-66 от 04.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ-98 ООД, бул. Христо Смирненски № 53, България 1164, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на вътрешните работи, по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. на ЦОП.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

15

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8294.45 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8294.45 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стилиян Кротнев
VII.2)
Длъжност: директор на Дирекция УССД-МВР, оправомощено длъжностно лице съгласно заповед № 8121з-775/29.07.2020 г. на министъра на вътрешните работи