Версия за печат

00532-2020-0022

BG-Ардино:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235750

BG425, Община Ардино, ул.Бели брези 31, За: Силвия Капсъзова, България 6750, Ардино, Тел.: 0359 36514238, E-mail: slaveikova_777@abv.bg, Факс: 0359 36514568

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ardino.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ardino.bg/?pid=4,op1.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 401 от 07.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00532-2020-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Ремонт на сградата на сметството в с.Брезен, ремонт на обреден дом в с.Бистроглед, ремонт на сградата на ДГ МИР в с.Бял извор и изграждане на помещение под изграден навес в с.Башево, общ. Ардино


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 18 от 11.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG425, БЕРК-05 ЕООД, с.Бял извор, ул.Първа 678, България 6770, общ.Ардино, Тел.: 0359 888240212, E-mail: berk05@mail.bg, Факс: 0359 888240212

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ремонт на четири общински сгради в три населени места и изграждане на помещение под навес в с.Башево, общ.Ардино

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

2

ІII.7) Стойност, посочена в договора
50392.44 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
49808.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Изет Изет Шабан
VII.2)
Длъжност: Кмет на общината