Версия за печат

02123-2019-0001

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000461015

BG421, ФЕГ Антоан дьо Сент-Екзюпери, ул. Вук Караджич 13А, За: Кристина Попова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 957088, E-mail: lycee@feg-exupery.com, Факс: 032 957088

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://feg-exupery.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 07.03.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02123-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив, ул. "Вук Караджич" № 13а.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 22.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г. Данов № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 070017898, E-mail: info@evn.bg, Факс: 032 070017777

Интернет адрес/и:

URL: www.evn.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

18

ІII.7) Стойност, посочена в договора
55000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
33966 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.11.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мариела Янчева Николова
VII.2)
Длъжност: директор