Версия за печат

00115-2018-0025

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Лилия Божанова - ст. юрисконсулт отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 0359 082881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 0359 082834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruse-bg.eu/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/388/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1261 от 16.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2018-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка обхваща направата на обществен информационно указателен надпис, който съдържа наименованието на локализационната единица на жилищната сграда - номер на улица, номер на сграда. Съгласно чл. 67, ал. 2 от Наредба №7, обществени информационно-указателни надписи се поставят от общинската администрация еднократно и безвъзмездно върху жилищни сгради, въведени в експлоатация до влизане в сила на наредбата и с етажност повече от два етажа. За целта е изготвен списък/регистър на блоковете в гр. Русе с тяхното местоположение (жилищен квартал и адрес) и наименование на жилищната единица (за тези които имат такива), неразделна част от техническата спецификация. Също така в Наредба №7 е определена визията на стилизиран надпис с името и/или номера на съответната сграда за всеки жилищен комплекс на територията на Община Русе, определени са местоположението, размерите и шрифта на надписа.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-67 от 24.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС ЕООД, ул. Доброволци, България 9000, Варна, Тел.: 0359 899822766, E-mail: salex-consult-impex@mail.bg, Факс: 0359 899822766

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на услуга "Направа на обществени информационно-указателни надписи, съгласно чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Русе"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

120

ІII.7) Стойност, посочена в договора
62000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
62000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.11.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Магдалина Илиева Илиева
VII.2)
Длъжност: /Зам.-кмет при Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685/01.07.2020г. на Кмета на Община Русе./