Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0060
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката е доставка и разтоварване на 2 000 литра дизелово гориво, 1 200 литра безоловен бензин А95 Н и 10 000 литра дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 0,001 %. Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в поръчката-спецификация, представена в "Софийска Стокова борса" АД.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   987340   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
2   992108   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     24.08.2020 г.  27.08.2020 г. 
3   993957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2020 г.  11.09.2020 г.