Информация за преписката

Възложител: Община Златица
Номер: 00842-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.zlatitsa.bg/профил-на-купувача-обществени-поръчк/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни работи по укрепване и възстановяване на пътно тяло, чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, община Златица, от ОТ47 до ОТ61 и пътна връзка, с дължина 431,30 м. Всички дейности предвидени за изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация, която представлява неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984115   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984116   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г.