Информация за преписката

Възложител: Община Чирпан
Номер: 00240-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZOP/CustomerProfile
Процедура: Публично състезание
Описание: За изпълнение на поръчката е изготвен проект за ремонт на тротоарната настилка от западната страна на пътното платно по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 - гр. Чирпан, разработен в следните проектни части: „Геодезия“, “Заснемане и вертикална планировка “, „Количествени сметки“. Проектът предвижда подмяна на тротоарните настилки и обособяване на подходи за хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984134   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984135   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   999551   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.11.2020 г.  11.11.2020 г. 
4   1005594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2021 г.  25.01.2021 г.