Информация за преписката

Възложител: Община Рила
Номер: 00784-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://grad-rila.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка превижда възлагане на инженерниг - проектиране и изпълнение на строителство на техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни ТБО. Подробни указания са предоставени в техническа спецификация - за изготвяне на пълна проектна документация във фаза „работен проект”(чертежи, детайли и спецификации за изпълнение на СМР) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Рила, включително изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки, както и последващо изпълнение на предвидените СМР във връзка с рекултивацията на сметището както и упражняване на авторски надзор.Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне: 1.Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището след рекултивацията му. 2. Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда. 3. Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на сметището.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984081   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984090   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985918   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         26.06.2020 г.  29.06.2020 г. 
4   1009949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.03.2021 г.  24.03.2021 г. 
5   1012301   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         07.05.2021 г.  07.05.2021 г. 
6   1033658   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.05.2022 г.  03.05.2022 г.