Информация за преписката

Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Номер: 00833-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612ncsb3382894
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка с предмет: Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград включва изпълнението на следните дейности: - Извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР. - Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. - Единични и комплексни 72-ви часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия. - Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация. - Всички дейности по приемане на строежа за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984076   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984077   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1003570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.12.2020 г.  31.12.2020 г. 
4   1038255   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.09.2022 г.  30.09.2022 г.