Информация за преписката

Възложител: Община Сандански
Номер: 00572-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://192.168.10.1/proc/ZopView.aspx?DosieID=222
Процедура: Публично състезание
Описание: „Инженеринг – в.т. число проектиране във фаза „Технически проект“, авторски надзор и строително монтажни работи за обект: „Укрепване на ерозионен откос на път BLG 2258 “III-198, Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984047   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984051   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   993725   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.09.2020 г.  10.09.2020 г. 
4   1003616   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2021 г.  04.01.2021 г.